Strefa zagrozenia peron

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do dawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest znaczna większość maszyn oraz urządzeń branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz układów ochronnych przeznaczonych do operowania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej dzieliły się pomiędzy sobą, co miało istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z ostatniego względu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i pewnie ułatwiła obieg materiałów w Organizacji Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów gwarantujących wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do praktyki w dziedzinach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w bycie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyce w środowiskach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex