Strefa 2 zagrozenia wybuchem

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w ról urządzeń i systemów ochronnych oddanych do użytku w strefach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było obowiązkowa ze powodu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawych ważnych w nowych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX bynajmniej nie była ważną próbą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w regionach Unii Europejskiej, albowiem od nieomal dwóch dekad obowiązywało kilka dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku stanowi jedne obligatoryjne rozporządzenie wzięte we całych państwach Unii Europejskiej, które mówi zapewnienia bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wejścia w życie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia traktujące to toż zagadnienie i podobne przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w wszystkiej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To toż stanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy obecny przepis zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała przyjęta dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w myśli harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do użytku w sferze potencjalnie wybuchowej. Wymaga ona zostać wdrożona we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Jak teraz zostało powiedziane, dyrektywa ATEX jest zastosowanie do sprzętów i systemów ochronnych dedykowanych do spożycia w znaczeniach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej wydobywa się natomiast link do zasadzie najnowszej wersji dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE