Dyrektywa unijna w sprawie praw jazdy

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być wykonane przez całe produkty, jakie są oddane do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może trafiać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

wybuch pyłuWybuch pyłu cukru i herbaty... pod kontrolą GRUPY WOLFF. Film z demonstracyjnego pokazu podczas Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego | GRUPA WOLFF

Dyrektywa Atex została wprowadzona w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego wyniku w działach, w jakich może trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgody z regułami atex a za dostosowanie danego produktu do ostatnich wartości. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które poznają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje owo dziedzina, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wtedy być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, kiedy duża część energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który ma ogromne ryzyko dla życia oraz zdrowia ludzkiego.